Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035654
Súdny exekútor: JUDr. Eva Ondrejková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Turčianska
Orientačné/súpisné číslo: 50
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82109
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421220633254
Orientačné/súpisné číslo: eva.ondrejkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Andrej Hoffer
IČO/Dátum narodenia: 08.03.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Školské Námestie
Orientačné/súpisné číslo: 388/43
Názov obce: Rohožník
PSČ: 906 38
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 332EX 56/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Exekútorský úrad so sídlom Bratislava, JUDr. Eva Ondrejková, súdna exekútorka v exekučnom konaní vedenom pod č. 332EX 56/22 na základe právoplatného a vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2064250117 zo dňa 16.09.2020, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., poverenia, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica na vykonanie exekúcie číslo 6122225775 zo dňa 08.02.2022 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 proti povinnému: Andrej Hoffer, Školské Námestie 388/43, 906 38 Rohožník, nar. 08.03.1979 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo Upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa Upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcií sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.