Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X036020
Súdny exekútor: Mgr. Andrej Semela
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lichnerova
Orientačné/súpisné číslo: 23
Názov obce: Senec
PSČ: 90301
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02/45649887
Orientačné/súpisné číslo: andrej.semela@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ivan Pospiech
IČO/Dátum narodenia: 24.05.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Bieloruská
Orientačné/súpisné číslo: 5192/36
Názov obce: Bratislava-Podunajské Biskupice
PSČ: 82106
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 233EX 65/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 233EX 65/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.10Csp/85/2021 zo dňa 09.09.2021, vykonateľný 19.10.2021, ktorý vydal Okresný súd Bratislava II; rozhodnutie súdu č.10Csp/85/2021 zo dňa 29.10.2021, vykonateľný 27.11.2021, ktorý vydal Okresný súd Bratislava II a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122226556, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.02.2022 proti povinnému: Ivan Pospiech, Bieloruská 36/5192, Bratislava-Pod.Biskup., nar. 24.05.1965 v prospech oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.