Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035967
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Stanislav Sklenář
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Teplická
Orientačné/súpisné číslo: 53
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 203 773
Orientačné/súpisné číslo: stanislav.sklenar@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Erik Daňhel
IČO/Dátum narodenia: 01.08.1998
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Boorova
Orientačné/súpisné číslo: 343/29
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 148EX 83/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 148EX 83/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného č.5459/2019 zo dňa 02.03.2019, vykonateľný 29.08.2020, ktorý vydal Rozhodcovský súd v Bratislave a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121219352, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.02.2021 proti povinnému: Erik Daňhel, Boorova 29/343, Skalica, nar. 01.08.1998 v prospech oprávneného: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 35697270 zast. Bobák, Bollová a spol. s.r.o., Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava-Ružinov, IČO: 35855673 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61 b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.