Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035846
Súdny exekútor: JUDr. Jozef Matejov
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Štúrova
Orientačné/súpisné číslo: 326/2
Názov obce: Partizánske
PSČ: 95801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 038/7491920, mobil: 0911074974
Orientačné/súpisné číslo: jozef.matejov@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dávid Hianik
IČO/Dátum narodenia: 24.12.1993
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ulica M. Rázusa
Orientačné/súpisné číslo: 40/883
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 109EX 89/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 109EX 89/22 vykonávanom na základe exekučného titulu vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia č.2128429617 zo dňa 22.08.2021, vykonateľný 07.12.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122222366, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.02.2022 proti povinnému: Dávid Hianik, Ulica M. Rázusa 40/883, Prievidza, nar. 24.12.1993 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava- Petržalka, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.