Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035989
Súdny exekútor: JUDr. Jaroslav Kabáč ml.
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Trojičné nám.
Orientačné/súpisné číslo: 191
Názov obce: Tvrdošín
PSČ: 02744
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421435328175
Orientačné/súpisné číslo: podatelna@kabac.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marek Cipár
IČO/Dátum narodenia: 06.02.1973
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Martin
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Martin
PSČ: 036 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 075 EX 94/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 075 EX 94/22, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., IČO:35937874, Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IDDS:E0004976887, povinný: Cipár Marek, štátny občan SR, nar.: 1973, Martin 0, 036 01 Martin, exekučný titul č.rozsudok: č.k.10C/30/2017, ktorý vydal Okresný súd Martin dňa 10.05.2018 a ktorý sa stal právoplatným dňa 27.07.2018 a vykonateľným dňa 31.07.2018, uznesenie: č.k.10C/30/2017-51, ktorý vydal Okresný súd Martin dňa 08.10.2018 a ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným dňa 10.11.2018, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatie exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa §61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.