Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cina Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Krátky rad 667 / 79, 08633 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.05.1981
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu: Námestie slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : leo.bajuzik@gmail.com, 057 775 02 33
Spisová značka správcovského spisu : 2OdK/190/2020 S1309
Spisová značka súdneho spisu : 2OdK/190/2020
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Ľuboš Cina, nar. 31.05.1981, Krátky rad 667/79, 086 33 Zborov  vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/190/2020 týmto v zmysle ust. § 167v  ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení  /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Ľuboš Cina, nar. 31.05.1981, Krátky rad 667/79, 086 33 Zborov   končí.  Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust.§ 167v  ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.

JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309