Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ján Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Rastislavova 746/1, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu: Floriánska 19, 04001 Košice
Kotakt na správcu : 055/6233640, jana.zavodska@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : S737/30OdK/51/2022
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/51/2022
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Správca dlžnika: JUDr. Ján Rusnák, nar. 22.10.1986, bytom Rastislavova 746/1, 040 01 Košice,  podnikajúci pod obchodným menom: Ján Rusnák, s miestom podnikania: Kalinovská 863/6, 040 22 Košice, IČO: 44 437 412, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 10.03.2022,   vyhlasuje podľa § 167q ods. 3 a § 167p ods. 1 ZKR 2. kolo verejného ponukového konania, na predaj majetku dlžnika,  tvoriaceho všeobecnú podstatu. Majetok dlžnika ktorý je zapísaný  pod položkou 1. až 3. súpisu všeobecnej podstaty, ponúka samostatne, za najvyššiu ponúknutnú cenu.

Súpisová zložka majetku 1. :

Opis:

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti: LIFEPOWER INVESTMENTS, spol. s r.o. so sídlom Kalinovská 6, 040 22 Košice, IČO: 47 772 646, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 35823/V;

Spoluvlastnícky  podiel:  obchodný podiel vo veľkosti 100%;

Deň zapísania: 20.04.2022;

Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;

Hodnota: 10 000,-€;

 

Súpisová zložka majetku 2.

Opis:

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti LIFEPOWER FASHION,  s. r.o. so sídlom Kalinovská 6, 040 22 Košice, IČO: 48 311 910, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 37958/V;

Spoluvlastnícky podiel : obchodný podiel vo veľkosti 100%;

Deň zapísania: 20.04.2022;

Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;

Hodnota: 5 000,-€

 

Súpisová zložka majetku 3.

Opis:

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti Good web, s. r.o. so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 088 84 048, zapísaná v Obchodnom registri Krajského  súdu v Brně, oddiel: C, vložka 115819;

Spoluvlastnícky podiel : obchodný podiel vo veľkosti 100%;

Deň zapísania: 20.04.2022;

Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika;

Hodnota: 1 000,- Kč;

 

Podmienky predaja:

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v obchodnom vestníku.  V tejto lehote záujemca zloží na účet zriadený správcom : SK86 1111 0000 0001 0068 3013,  100% ponúkanej kúpnej ceny. Podľa § 167p ods. 1) ZKR sa prihliada len na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na uvedený účet správcu. V ponuke zároveň záujemca uvedie, ktorú súpisovú zložku majetku má záujem odkúpiť, za akú kúpnu cenu a  na aký účet má byť uhradená záloha vrátená v prípade neúspechu.

Záujemca predloží ponuku na odkúpenie  súpisovej zložky ktorú má záujem odkúpiť písomne  do kancelárie správcu: Floriánska 19, 040 01 Košice v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať, 30OdK/51/2022“. Okrem ponuky priloží  právnická osoba výpis z obchodného registra, fyzická osoba priloží kópiu občianskeho preukazu a doklad o úhrade zálohy.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 dní odo dňa otvárania obálok. Zaplatená kúpna cena bude úspešnému záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom, ktorý predloží najvyššiu ponuku. Uhradená suma bude neúspešnému záujemcovi poukázaná na účet uvedený v ponuke do 2 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

O bližšie informácie k predmetu ponuky záujemca môže požiadať na adrese: zavodskajana.ak@gmail.com

V Košiciach dňa 10.05.2022

JUDr. Jana Závodská, správca