Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 92/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.5.2022
 • Značka:
 • K028112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Herák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Komárno 1033 / 26, 91621 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu: Palackého 85/5, 91101 Trenčín
Kotakt na správcu : +421903993310, trustee@berecberec.com
Spisová značka správcovského spisu : 22OdK/308/2018
Spisová značka súdneho spisu : 22OdK/308/2018
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Martin Berec, so sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Štefan Herák, nar. 06.10.1970, trvale bytom Komárno 1033/26, 916 21 Čachtice, vyhlasuje  v zmysle § 167p zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 4. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku úpadcu za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.

Predmet ponuky:

Predmetom speňaženia je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu  a to:

 • Parcely registra ,,C“

Číslo položky

Druh pozemku

Výmera

Štát

Obec

Katastrálne územie

Číslo LV

Parcelné číslo

Podiel

Cena

1.

Zastavaná plocha a nádvorie

87

SR

Čachtice

Čachtice

798

937/7

1/12

15,-Eur

2.

Zastavaná plocha a nádvorie

491

SR

Čachtice

Čachtice

7358

931

1/12

100,-Eur

3.

Zastavaná plocha a nádvorie

582

SR

Čachtice

Čachtice

7358

932

1/12

110,-Eur

 

 • Stavby

Druh stavby

Súpisné číslo

Číslo LV

Parcelné číslo

Katastrálne územie

Adresa umiestnenia vrátane popisného a orient. čísla

Kolaudačné rozhodnutie

Podiel

Hodnota podľa §4 ods. 3 Vyhlášky

rodinný dom

1039

4058

931

Čachtice

Čachtice 1039

nezistené

1/6

 2000,-Eur

 

Podmienky ponukového konania:

Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0903 993 310 alebo e-mailom na adrese trustee@berecberec.com.

Termín a miesto predkladania ponúk:

Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Herák Štefan – NEOTVÁRAŤ“ na korešpondenčnú adresu správcu (Mgr. Martin Berec - správca, Mostová 2, 811 02 Bratislava) najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty je nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.

Predloženie ponuky:

Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, SWIFT: TATRSKBX, poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné meno záujemcu – záloha Herák Štefan. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.

Záujemca zároveň zaslaním ponuky berie na vedomie, že správne poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva k veci, ktorá je predmetom tohto ponukového konania znáša kupujúci nad rámec ponúknutej ceny.

Náležitosti ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise majetku,

2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny

3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako jeden mesiac,

4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,

5. kontaktné údaje záujemcu, vlastnoručný podpis a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.

Podmienky akceptácie ponuky:

V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo odmietnuť ponuku na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Termín a miesto otvorenia obálok:

Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 30 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.

Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 15 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.

V Trenčíne, dňa 10.05.2022

Mgr. Martin Berec, správca