Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035638
Súdny exekútor: JUDr. Robert Rychtarčík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: 1. Mája
Orientačné/súpisné číslo: 223/25
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7765818
Orientačné/súpisné číslo: robert.rychtarcik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ľuboš Gábor
IČO/Dátum narodenia: 22.04.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Scherfelova
Orientačné/súpisné číslo: 1374/74
Názov obce: Poprad
PSČ: 058 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 145Ex 160/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 145EX 160/22 oprávnený: Union zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava povinný: Ľuboš Gábor, Scherfelova 1341/74, 058 01 Poprad, nar. 27. 07.2021, exekučný titul č. 2190009832 zo dňa 27.07.2021 vydaného Union zdravotnou poisťovňou a.s., konanie sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa 61b ods.3 exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.