Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035612
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Olga Hlucháňová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám.A. Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 25/30
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 042 4325318
Orientačné/súpisné číslo: olga.hluchanova@zoznam.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Iveta Tršková
IČO/Dátum narodenia: 11.09.1970
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Pionierska
Orientačné/súpisné číslo: 421/17
Názov obce: Dubnica nad Váhom
PSČ: 01841
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 56EX 65/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 56EX 65/2022 vedenom v prospech oprávneného Stredoslovenská energetika a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51865467, zast. M.B.A. Legal s.r.o. organizačná zložka, Tallerova 4/4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 04329724, proti povinnému Tršková Iveta, Pionierska 421/17, 018 41 Dubnica nad Váhom, nar.: 11.09.1970, na základe exekučného titulu č. 31Up/1419/2021 zo dňa 09.09.2021, vydaného Okresným súdom Banská Bystrica sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému na žiadnu adresu v lehote do 3 mesiacov od začatia exekúcie. Z toho dôvodu sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.