Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035706
Súdny exekútor: JUDr. Peter Krištofík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: A.Pietra
Orientačné/súpisné číslo: 10645/17
Názov obce: Martin
PSČ: 03601
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0434238323
Orientačné/súpisné číslo: peter.kristofik@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Tomáš Sivák
IČO/Dátum narodenia: 28.03.1989
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kukučinova
Orientačné/súpisné číslo: 19/16
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03133
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 122EX 76/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie súdneho exekútora : V súlade s §61b ods.3 Exekučného poriadku. Ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku. Oznámenie podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvané osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, že pri realizácii exekučného konania, vedeného podľa ustanovení zákona NR SR č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) spracúvame o Vás osobné údaje v tomto rozsahu: Meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, bankový účet. Uvedené osobné údaje v zmysle vyššie uvedených zákonov o Vás získavame, spracúvame a archivujeme maximálne po dobu 10 rokov od skončenia exekučného konania. Pre viac informácií, Vás odkazujeme na Informačnú tabuľu súdneho exekútora, ktorá sa nachádza v sídle Exekútorského úradu, ktorého adresa je : JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor, A.Pietra 10645/17, 036 01 Martin.