Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035955
Súdny exekútor: JUDr. Barbora Hovanová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Gorkého
Orientačné/súpisné číslo: 8
Názov obce: Spišská Nová Ves
PSČ: 05201
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421534411862
Orientačné/súpisné číslo: barbora.hovanova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Agnesa Tkáčová
IČO/Dátum narodenia: 15.9.1987
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Školská ulica
Orientačné/súpisné číslo: 68/40
Názov obce: Nižný Žipov
PSČ: 07617
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 289EX 128/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 289EX 128/22, oprávnený Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, Bratislava-Ružinov, IČO: 31322051, zast. Haščák & partners, advokátska kancelária s.r.o., Prokopova 345/42, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 50575821, povinný Tkáčová Agnesa, Školská ulica 68/40, Nižný Žipov, nar. 15.9.1987, vykonávanom na základe platobného rozkazu č. 6Up/1186/2021 zo dňa 09.11.2021 vydaného Okresným súdom Banská Bystrica, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.