Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kukučínova 20 / 0, 97401 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30840198
Obchodné meno správcu: Advisors k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Kukučínova 3379/18, 97401 Banská Bystrica
Kotakt na správcu : 0948 828 233, office@advisorsks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 2K/7/2018 S1590
Spisová značka súdneho spisu : 2K/7/2018
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Advisors k.s., správca so sídlom Kukučínova 3379/18, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu: S1590, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005. Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, Banská Bystrica, IČO: 00 603 481 v celkovej sume 393,00,-Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Advisors k.s.

správca konkurznej podstaty