Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035969
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Stanislav Sklenář
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Teplická
Orientačné/súpisné číslo: 53
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 203 773
Orientačné/súpisné číslo: stanislav.sklenar@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Štefan Malík
IČO/Dátum narodenia: 13.01.1999
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Skalica
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 148EX 88/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 148EX 88/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy č.ORPZ-SI-OPDP1-P-260/2017 zo dňa 19.12.2017, vykonateľný 07.02.2018, ktorý vydal Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Skalici; blok na pokutu nezaplatenú na mieste č.12033633 zo dňa 01.09.2019, vykonateľný 18.09.2019, ktorý vydal Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Skalici a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121230543, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.02.2021 proti povinnému: Štefan Malík, Skalica 0, Skalica, nar. 13.01.1999 v prospech oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61 b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.