Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035858
Súdny exekútor: JUDr. Hana Cibulková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Opletalova
Orientačné/súpisné číslo: 96
Názov obce: Bratislava
PSČ: 84107
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 02-6436 0245
Orientačné/súpisné číslo: hana.cibulkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: BTG Prenájom, s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 47411929
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ľubochnianska
Orientačné/súpisné číslo: 9
Názov obce: Bratislava
PSČ: 831 04
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 318EX 155/18
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V exekučnom konaní 318EX 155/18, oprávneného: XENIK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, IČO: 36397008, proti povinnému: BTG Prenájom, s. r. o., Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava, IČO 47411929 na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6118279124, ktoré vydal: Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.06.2018, upovedomujem o zastavení exekúcie z dôvodu, že sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora. Podľa § 61n ods. 6, ak ide o dôvod podľa odseku 1 písm. c) Exekučného poriadku, upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia; to neplatí, ak ohľadom nej neprebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.