Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Kozmová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Slovenská 1745/35, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1965
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu: Školská 3, 949 01 Nitra
Kotakt na správcu : akbarat@bog.sk
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/125/2020 S281
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/125/2020
Druh podania : Iné zverejnenie

PRERADENIE MAJETKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY DO ODDELENEJ PODSTATY: 

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Zlatica Kozmová,  nar.: 15.08.1965, bytom Slovenská 1745/35, 946 03  Kolárovo, na základe uplatnenia pohľadávok zabezpečeného veriteľa v konkurznom konaní preraďuje nehnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava, IČO: 31 320 155 nasledovne:

 

 

Č.zl.

Druh pozemku

LV č.

Parcela č.

 

Súp.č.

Parcela reg.

 

Umiestnenie pozemku

Výmera v m2

Podiel

Katastrálne územie

Súpisová hodnota

4.

Záhrada

3157

28451/116

 

C

Intravilán

1059

1/1

Kolárovo

 

 

76 400 EUR

5.

Zastavaná plocha a nádvorie

3157

28451/233

 

C

Intravilán

342

1/1

Kolárovo

6.

Rodinný dom

3157

28451/233

1745

C

Intravilán

 

1/1

Kolárovo

 

 

v Nitre dňa 05.05.2022

 

JUDr. Ladislav Barát

správca