Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035979
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Stanislav Sklenář
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Teplická
Orientačné/súpisné číslo: 53
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 203 773
Orientačné/súpisné číslo: stanislav.sklenar@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ivan Kubík
IČO/Dátum narodenia: 09.07.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Vinohradnicka
Orientačné/súpisné číslo: 5091/20
Názov obce: Hrnčiarovce nad Parnou
PSČ: 91935
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 148EX 108/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 148EX 108/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.26Up/1257/2020 zo dňa 09.07.2020, vykonateľný 14.10.2020 (v zmysle ustanovenia § 48 ods. 4 písm a) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov uvádzame, že platobný rozkaz bol vydaný v upomínacom konaní a z uvedeného dôvodu ho k návrhu na vykonanie exekúcie nepripájame), ktorý vydal Okresný súd Banská Bystrica a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121225928, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 16.02.2021 proti povinnému: Ivan Kubík, Vinohradnicka 20/5091, Hrnčiarovce nad Parnou, nar. 09.07.1991 v prospech oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61 b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.