Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu: Podzámska 32, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : 0905 898989, judr.schwarz@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 29OdK/74/2022 S296
Spisová značka súdneho spisu : 29OdK/74/2022
Druh podania : Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 3.5.2022, sp.zn: 29OdK/74/2022-20 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Ingrid Moravitzová rod. Mandúrová, nar. 3.9.1969, bytom Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča, Slovenská republika, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Moravitzová, miesto podnikania Hlavná 569/17, 946 14 Zemianska Olča, IČO: 40 408 086 a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR  zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 88/2022 dňa 9.5.2022.

V zmysle ustanovení § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení, oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- EUR a najviac 10.000,- EUR (s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je – Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatný preddavok.

JUDr. Richard Schwarz, správca