Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X036108
Súdny exekútor: JUDr. Július Rosina
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Stummerova
Orientačné/súpisné číslo: 1553
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0911695798
Orientačné/súpisné číslo: urad.rosina@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Maroš Moravec
IČO/Dátum narodenia: 10.04.1995
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: (hlásený pobyt bezdomovca), Levice
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Levice
PSČ: 934 31
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: EX 1135/2020
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 22Ek/2086/2020, oprávnený: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - IČO: 35937874, povinný: Maroš Moravec, nar. 10.04.1995, exekučný titul č. 2005002913 zo dňa 09.01.2020 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.