Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035773
Súdny exekútor: JUDr. Svätoslav Mruškovič
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kúpeľná
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7720808
Orientačné/súpisné číslo: svatoslav.mruskovic@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Peter Vardžík
IČO/Dátum narodenia: 37255746/21.05.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Sov. Hrdinov
Orientačné/súpisné číslo: 25/241
Názov obce: Svidník
PSČ: 08901
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 121EX 1537/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 121EX 1537/21 vykonávanom na základe exekučného titulu Výkaz nedoplatkov č.2151135317 zo dňa 27.07.2021, právoplatný 09.11.2021, vykonateľný 09.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; Výkaz nedoplatkov č.2151032013 zo dňa 12.10.2021, právoplatný 19.11.2021, vykonateľný 19.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121570237, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.12.2021 proti povinnému: Peter Vardžík, Sov. Hrdinov 25/241, Svidník, IČO 37255746, nar. 21.05.1972 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava-Petržalka, IČO: 35937874, DIČ: 2022027040 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.