Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žaneta Ružičková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Nám. Hraničiarov 2997 / 2, 85101 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1987
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu: Legionárska 1/C, 83104 Bratislava 3
Kotakt na správcu : judr.kollarova@legalskills.sk, 02/555 745 97, 0905/566 976
Spisová značka správcovského spisu : 33OdK/312/2021 S493
Spisová značka súdneho spisu : 33OdK/312/2021
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením  Okresného  súdu  Bratislava  I, č.  k. 33OdK/312/2021 zo dňa 02.05.2022 bola  JUDr.  Magdaléna Kollárová,  so  sídlom  kancelárie:  Legionárska  1/C,  831  04  Bratislava, ustanovená  za  správcu  dlžníka Žaneta Ružičková, nar. 18.10.1987, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2997/2, 851 03 Bratislava.

V zmysle § 8 ods. 4 Zák.č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím § 21 ods. 1 a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 33OdK/312/2021 -S493 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. po predchádzajúcom dohodnutí termínu nahliadnutia. Zároveň správca oznamuje kontaktné čísla a e-mailovú adresu pre komunikáciu: tel. 02 555 745 97,  e-mail: judr.kollarova@legalskills.sk.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca