Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035790
Súdny exekútor: JUDr. Svätoslav Mruškovič
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Kúpeľná
Orientačné/súpisné číslo: 6
Názov obce: Prešov
PSČ: 08001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 051/7720808
Orientačné/súpisné číslo: svatoslav.mruskovic@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Milan Struňák
IČO/Dátum narodenia: 01.06.1968
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Dargovských hrdinov
Orientačné/súpisné číslo: 10/1830
Názov obce: Humenné
PSČ: 06601
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 121EX 32/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 121EX 32/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozsudok č.5Csp/330/2017 zo dňa 29.04.2019, právoplatný 16.07.2019, vykonateľný 16.07.2019 (Rozsudok), ktorý vydal Okresný súd Humenné; uznesenie č.5Csp/330/2017 zo dňa 29.10.2019, právoplatný 24.12.2019, vykonateľný 24.12.2019 (Uznesenie o trovách), ktorý vydal Okresný súd Humenné a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122200059, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.01.2022 proti povinnému: Milan Struňák, Dargovských hrdinov 10/1830, Humenné, nar. 01.06.1968 Eva Struňáková, Dargovských hrdinov 10/1830, Humenné, nar. 15.12.1970 v prospech oprávneného: BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 47967692, DIČ: 2024167266 zast. JUDr. Oskar Chnápko, advokát, Komenského 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45018201 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.