Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Surmajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Leles 306, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1989
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu: Hlavná 20, 04001 Košice
Kotakt na správcu : ivetapetejova@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/22/2022 S752
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/22/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty : 


 

Súpisová zložka majetku č. 1.) 


Typ súpisovej zložky majetku : Iná majetková hodnota


Popis veci : finančné prostriedky

Finančné prostriedky v sume : 500,--EUR

Mena : EUR

výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )

Súpisová hodnota : 500,-- EUR

Účel : zložené dňa 26.04.2022 na účet Okresného súdu Košice 1 ako preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vedený pod položkou č. D14-347/2022 peňažného denníka

Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu

Deň zapísania majetku do súpisu :05.05.2022