Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančo Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vršatské Podhradie 27, 01852 Vršatské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1993
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Lucia Daňová
Sídlo správcu: Potočná 66, 97251 Handlová
Kotakt na správcu : spravca.danova@gmail.com, 0949 186 497
Spisová značka správcovského spisu : 40OdK/80/2022 S1987
Spisová značka súdneho spisu : 40OdK/80/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Lucia Daňová, správca dlžníka Martin Jančo, nar. 19.5.1993, trvale bytom 018 52 Vršatské Podhradie 27 (ďalej len "Dlžník"), týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 10.05.2022 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná na podnet veriteľa iné šetrenia, vrátane šetrení pomerov dlžníka, ktoré môžu mať vplyv na posúdenie jeho poctivého zámeru či odporovateľnosti právnych úkonov, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Lucia Daňová, správca