Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mišalko Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Ihľany 266, 05994 Ihľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1980
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : judrtekel.spravca@gmail.com, 0908/620 777
Spisová značka správcovského spisu : 3OdK/56/2022 S1776
Spisová značka súdneho spisu : 3OdK/56/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca dlžníka Marián Mišalko, nar. 26.08.1980, Ihľany 266, 059 94 Ihľany, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa, ktorého súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1 bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 697 270 pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 1105,50 €.

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca