Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035821
Súdny exekútor: Mgr. Jana Virličová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Vajnorská
Orientačné/súpisné číslo: 100/A
Názov obce: Bratislava
PSČ: 83104
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0910909435
Orientačné/súpisné číslo: jana.virlicova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Marián Elischer
IČO/Dátum narodenia: 25.02.1993
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Kuchyňa
Orientačné/súpisné číslo: 520
Názov obce: Kuchyňa
PSČ: 90052
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 368EX 477/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Oznámenie súdneho exekútora v zmysle ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku V exekúcii vedenej pod 368EX 477/21 sa napriek šetreniu pobytu povinného: Marián Elischer, Kuchyňa 520, 900 52 Kuchyňa, nar. 25.02.1993; nepodarilo doručiť „Upovedomenie o začatí exekúcie“ do vlastných rúk do troch mesiacov od začatia exekúcie, a preto sa podľa ust. § 61b ods. 3 Exekučného poriadku povinnému „Upovedomenie o začatí exekúcie“ doručuje oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa bude považovať za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia. Mgr. Jana Virličová súdny exekútor