Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035892
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Blahova
Orientačné/súpisné číslo: 13
Názov obce: Skalica
PSČ: 90901
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034/2812621
Orientačné/súpisné číslo: zuzana.dobrodenkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: René Polák
IČO/Dátum narodenia: 23.03.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Prievaly
Orientačné/súpisné číslo: 24
Názov obce: Prievaly
PSČ: 917 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 26EX 50386/18
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 26EX 50386/18 (pôvodne 143EX 386/18 u JUDr. Blanky Ružekovej) oprávnený: Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 35831154 V zastúpení: JUDr. Ján Šoltés Mýtna 48, 811 07, Bratislava-Staré Mesto, povinný: René Polák, č. 24, 917 01 Prievaly, , nar.: 23.03.1992vykonateľného exekučného titulu na peňažné plnenie rozhodnutie súdu č.37c/30/2017 zo dňa 07.02.2018, vykonateľný 23.05.2018, ktorý vydal Okresný súd Trnava sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.