Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035686
Súdny exekútor: JUDr. Michal Bulko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. sv. Egídia
Orientačné/súpisné číslo: 95
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7723448
Orientačné/súpisné číslo: michal.bulko@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: MEL-AGRO s.r.o.
IČO/Dátum narodenia: 36487546
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mlynská
Orientačné/súpisné číslo: 1461
Názov obce: Vranov nad Topľou
PSČ: 09301
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 251EX 530/19
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V zmysle ust. § 61n odst. 6 zákona NR SR č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, ak ide o dôvod na zastavenie exekúcie exekútorom podľa odseku 1 písm. c), upovedomenie o zastavení exekúcie zverejní exekútor bezodkladne aj v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia, to neplatí ak ohľadom nej prebieha konkurzné konanie. Registrový súd bezodkladne po uplynutí lehoty podľa druhej vety vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra.