Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 92/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.5.2022
 • Značka:
 • K028127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števo Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Wilsonovo nábrežie 191 / 178, 94901 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu: Bezručova 16, 94002 Nové Zámky
Kotakt na správcu : storek.spravca@gmail.com, 0950 183 264
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/7/2022 S1921
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/7/2022
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Erik Števo, nar. 30.08.1972, Wilsonovo nábrežie 191/178, 949 01 Nitra, dňa 27.04.2022 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:

 • Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005,v celkovej výške: 7.454,92 EUR.

 

Mgr. Erik Štorek, Správca