Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035978
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Stanislav Sklenář
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Teplická
Orientačné/súpisné číslo: 53
Názov obce: Piešťany
PSČ: 92101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905 203 773
Orientačné/súpisné číslo: stanislav.sklenar@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jitka Burayová
IČO/Dátum narodenia: 06.03.1970
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Štefánikova
Orientačné/súpisné číslo: 721/26
Názov obce: Senica
PSČ: 90501
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 148EX 112/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 148EX 112/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného č.SRSAspA 00744/19 zo dňa 30.10.2019, vykonateľný 02.05.2020, ktorý vydal Stály rozhodcovský súd zriadený pri Asociácii pre Arbitráž a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121236607, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.02.2021 proti povinnému: Jitka Burayová, Štefánikova 26/721, Senica, nar. 06.03.1970 v prospech oprávneného: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 0/5, 851 02 Bratislava-Petržalka, IČO: 35724803 zast. Remedium Legal, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 53255739 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61 b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.