Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatos Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: L. Kossutha 577 / 38, 07701 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1969
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: doc. JUDr. Ing. Peter Grendel PhD.
Sídlo správcu: Štúrova 27, 04001 Košice
Kotakt na správcu : grendel@grendel.sk, 0905/607 970
Spisová značka správcovského spisu : 30OdK/104/2022 S1613
Spisová značka súdneho spisu : 30OdK/104/2022
Druh podania : Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu.

 

doc.JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: správca Jozef Lakatos, nar. 03.11.1969, bytom L. Kossutha 576/38, 077 01 Kráľovský Chlmec, týmto oznamuje, že do správcovského spisu sp.zn. 30OdK/104/2022 S1613 je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štúrova 27, 4 poschodie, 04011 Košice  a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 do 14.00 hod.  Žiadosť o určenie termínu  nahliadnutia  do správcovského spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 0905 607 970 alebo na email adrese : grendel@grendel.sk

JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., správca

V Košiciach , dňa 04.05.2022