Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035916
Súdny exekútor: JUDr. Štefan Kvasnica
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: M.R.Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 582/29B
Názov obce: Myjava
PSČ: 90701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 034 230 1544
Orientačné/súpisné číslo: exekutor@skvasnica.eu
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Radovan Žember
IČO/Dátum narodenia: 08.01.1997
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Slatinská
Orientačné/súpisné číslo: 1332/12
Názov obce: Bánovce nad Bebravou
PSČ: 95704
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 243EX 53/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Napriek vykonanému šetreniu sa nepodarilo doručiť povinnému Upovedomenie o začatí exekúcie do troch mesiacov od začatia exekúcie, z toho dôvodu sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí v zmysle §61b ods.3 Exekučného poriadku účinného od 01.04.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.