Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035868
Súdny exekútor: JUDr. Jana Debnárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: T.Vansovej
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Lučenec
PSČ: 98401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 047/4331298
Orientačné/súpisné číslo: jana.debnarova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Fridrich
IČO/Dátum narodenia: 37822047/01.02.1978
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Nálepkova
Orientačné/súpisné číslo: 31/167
Názov obce: Divín
PSČ: 98552
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 337EX 162/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 337EX 162/22 vykonávanom na základe exekučného titulu výkaz nedoplatkov č.2125195217 zo dňa 27.07.2021, právoplatný 09.11.2021, vykonateľný 09.11.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.; výkaz nedoplatkov č.2125124913 zo dňa 22.11.2021, právoplatný 31.12.2021, vykonateľný 31.12.2021, ktorý vydal Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122238897, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.02.2022 proti povinnému: Martin Fridrich, Nálepkova 31/167, Divín, IČO 37822047, nar. 01.02.1978 v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.