Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 92/2022
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 13.5.2022
 • Značka:
 • K028262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Zupková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Na Záhumní 53 / 3, 07614 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová PhD.
Sídlo správcu: Vojenská 12, 04001 Košice
Kotakt na správcu : spravca@schwartzova.sk, 055/62 542 00, 0903 389 774
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/312/2021 S1286
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/312/2021
Druh podania : Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu

Oznam o ponukovom konaní -  I.kolo

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD. správca konkurznej podstaty v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:  Beáta Zupková, narodená: 31.10.1973, bytom: Na Záhumní 53/3, 076 14 Lastovce, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/312/2021 v zmysle § 167n ods. 1, veta druhá zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e   verejné ponukové konanie (VPK) na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka – I. kolo 

Predmet ponukového konania: 

Súbor nehnuteľností -  speňažované postupom ako súbor  hnuteľných vecí, ktoré sú zapísané v súpise všeobecnej podstaty dlžníka, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku  č. 45/2022 zo dňa 07.03.2022 pod značkou K013958 nasledovne:

Názov

Druh pozemku/stavby

Výmera v m2

Okres

Obec

Kat. územie

Číslo listu vlastníctva

Číslo parcely/na parcele

Typ parcely (E/C)

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

Súpisová hodnota majetku v EUR

Súpisné číslo

Pozemok

Zastavaná plocha

a nádvorie

860

Košice - okolie

Blažice

Blažice

16

111

C

1/10

1.000,-

Stavba

Dom

95

Košice - okolie

Blažice

Blažice

16

111

 

1/10

1.000,-

Proces speňažovania súboru nehnuteľností:

Súbor nehnuteľností je speňažovaný v zmysle § 167p ZKR formou ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu .

Podmienky speňažovania:

Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.

Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na účet vedený v Raiffeisen banke a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, variabilný symbol 263122021, poznámka : Blažice Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie cenových ponúk.

Náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k hnuteľnej veci hradí záujemca.

Predmet ponukového konania – súbor nehnuteľných vecí sa predáva tak ako „stojí a leží“.

Písomná ponuka musí obsahovať:

 1. označenie záujemcu
 2. ponúknutú kúpnu cenu za nehnuteľnosť
 3. doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu
 4. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia zálohy

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu (Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., Vojenská 12, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ sp. zn. 26OdK/312/2021 - NEOTVÁRAŤ“.

Vyhodnotenie ponúk

Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.

Víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil podmienky ponukového konania a súčasne ponúkol najvyššiu kúpnu cenu; ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

Bližšie informácie o ponukovom konaní je možné poskytnúť osobne, na základe individuálnej dohody na tel. č. 0903.389.774 alebo e-mailovej adrese office@schwartzova.sk

V Košiciach, dňa 10.05.2022

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.

správca