Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035911
Súdny exekútor: JUDr. Dušan Kormaník
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie gen. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 529/4
Názov obce: Stará Ľubovňa
PSČ: 06401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/42 83 471
Orientačné/súpisné číslo: dusan.kormanik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Martin Vasilko
IČO/Dátum narodenia: 03.12.1979
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Školská ulica
Orientačné/súpisné číslo: 13/195
Názov obce: Slovenská Kajňa
PSČ: 094 02
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 202EX 753/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Podľa ustanovenia § 61b ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v exekučnej veci oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005 proti povinnému: Martin Vasilko, Školská ulica 195/13, 094 02 Slovenská Kajňa, nar. 03.12.1979 o vymoženie pohľadávky v sume 657,09 EUR s prísl. vykonávanej na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121322539 zo dňa 17.06.2021, sp.zn. 63Ek/1522/2021, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, IČS: 6121322539 doručené súdnemu exekútorovi dňa 17.06.2021 Vám doručujem Upovedomenie o začatí exekúcie zo dňa 28.06.2021. Podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku ak sa napriek vykonanému šetreniu nepodarí upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, doručí sa mu oznámením v Obchodnom vestníku; súčasne sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí súdu, ktorý ho zverejní na úradnej tabuli alebo na webovej stránke. Upovedomenie o začatí exekúcie sa v takom prípade považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.