Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: - -, 95501 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1958
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : 0948097397, szaboova.spravca@lupareal.sk
Spisová značka správcovského spisu : 23OdK/49/2022
Spisová značka súdneho spisu : 23OdK/49/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka  Ján Novotný, nar. 12.08.1958, bytom 955 01 Topoľčany , č. k. 23OdK/49/2022.

Súpisová zložka majetku č.1 – Nehnuteľný majetok (súbor nehnuteľností)

 

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Topoľčany, katastrálny odbor a to nehnuteľnosti  evidované na liste vlastníctva:

 

1.1 List vlastníctva č. 387, k.ú. Horné Obdokovce

 

a) pozemok parc.č.296/31, parc.reg. „C-KN“ o výmere 504m2, označené na liste vlastníctva ako vodná plocha, evidované na liste vlastníctva č.387, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/600 k celku. Výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel:  0,84m2

 

b)  pozemok parc.č.296/32, parc.reg. „C-KN“ o výmere 294m2, označené na liste vlastníctva   ako záhrada, evidované na liste vlastníctva č. 387, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky  podiel 1/600 k celku. Výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel:  0,49m2

 

1.2 List vlastníctva č.1360, k.ú. Horné Obdokovce

 

a) pozemok parc.č.433/11, parc.reg. „E-KN“ o výmere 29843m2, označené na liste vlastníctve ako orná pôda, evidované na liste vlastníctva č.  1360 pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/60 k celku. Výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel:  497,383m2

 

b) pozemok parc.č.533/4, parc.reg. „E-KN“ o výmere 20091m2, označené na liste vlastníctva ako orná pôda, evidované na liste vlastníctva č. 1360, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/60 k celku. Výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel:  334,85m2

 

1.3.  List vlastníctva č. 838, k.ú. Horné Obdokovce

a) pozemok parc.č.296/5, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2446m2, označené na liste vlastníctva ako orná pôda, evidované na liste vlastníctva č. 838, pre k.ú. Horné Obdokovce spoluvlastnícky podiel 1/600 k celku. Výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel:  4,076m2

 

Súpisová hodnota súboru nehnuteľností za súpisovú zložku majetku č.1: 1100,-€, slovom: jedentisícjednosto EUR

 

 

V Nových Zámkoch dňa 09.05.2022

 

JUDr. Zuzana Szabóová, správca