Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035873
Súdny exekútor: JUDr. Jana Debnárová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: T.Vansovej
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Lučenec
PSČ: 98401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 047/4331298
Orientačné/súpisné číslo: jana.debnarova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Lýdia Konvalinková
IČO/Dátum narodenia: 17.09.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: I. Madácha
Orientačné/súpisné číslo: 1/727
Názov obce: Veľký Krtíš
PSČ: 99001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 337EX 150/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 337EX 150/22 vykonávanom na základe exekučného titulu uznesenie č.2Csp/29/2021 zo dňa 02.06.2021, právoplatný 26.06.2021, vykonateľný 26.06.2021 (Uznesenie), ktorý vydal Okresný súd Veľký Krtíš; rozsudok č.2Csp/29/2021-60 zo dňa 09.09.2021, právoplatný 20.10.2021, vykonateľný 26.10.2021 (Rozsudok), ktorý vydal Okresný súd Veľký Krtíš; uznesenie č.2Csp/29/2021-67 zo dňa 28.10.2021, právoplatný 27.11.2021, vykonateľný 01.12.2021 (Uznesenie), ktorý vydal Okresný súd Veľký Krtíš a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122226452, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 15.02.2022 proti povinnému: Lýdia Konvalinková, I. Madácha 1/727, Veľký Krtíš, nar. 17.09.1991 v prospech oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 35777974 zast. Mgr. Zuzana Bírová, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.