Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035613
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Olga Hlucháňová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám.A. Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 25/30
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 042 4325318
Orientačné/súpisné číslo: olga.hluchanova@zoznam.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Filip Macko
IČO/Dátum narodenia: 10.10.1995
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Horská
Orientačné/súpisné číslo: 1295/19
Názov obce: Partizánske
PSČ: 95806
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 56EX 749/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 56EX 749/2021 vedenom v prospech oprávneného PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35792752, proti povinnému Macko Filip, Horská 1295/19, 958 06 Partizánske, nar.: 10.10.1995, na základe exekučného titulu č. 05/08/20 zo dňa 12.04.2021, vydaného Slovenský arbitrážny súd, zriadený Asociáciou Slovenských arbitrážnych súdov, z.z.p.o. sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému na žiadnu adresu v lehote do 3 mesiacov od začatia exekúcie. Z toho dôvodu sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.