Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAVEX, spol. s r.o. Snina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Partizánska 1057/21 , 06901 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31726682
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu: Námestie Slobody 2, 06601 Humenné
Kotakt na správcu : jana.cepcekova@gmail.com, 0915/954 474, 057 775 02 33
Spisová značka správcovského spisu : 2K/18/2021 S1308
Spisová značka súdneho spisu : 2K/18/2021
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd v Prešove uznesením sp. zn. 2K/18/2021 zo dňa 09.03.2022 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 51/2022 zo dňa 15.03.2022 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka STAVEX, spol. s.r.o. Snina, so sídlom Partizánska 1057/21, Snina 069 01, IČO:31 726 682.

Súpis všeobecnej podstaty:

Peňažná pohľadávka: zo zodpovednosti za škodu v súlade s ust. § 11a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení voči štatutárnemu orgánu dlžníka Ing. Štefan Harmaňoš, bytom Česká 2626/7, 069 01 Snina vo výške neuhradenej sumy 4.500,- Eur z celkovej sumy vo výške 12.500,- Eur. Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, zapísané do súpis všeobecnej podstaty dňa 09.05.2022. Súpisová hodnota 4.500,- Eur.

Peňažná pohľadávka: voči Ing. Štefan Harmaňoš, bytom Česká 2626/7, 069 01 Snina vo výške 120.000,- Eur , právny dôvod: neoprávnený prevod finančných prostriedkov. Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, zapísané do súpisu všeobecnej podstaty dňa 09.05.2022. Súpisová hodnota 120.000,- Eur.

JUDr. Jana Čepčeková, správca