Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035688
Súdny exekútor: Martin Hucík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Orličie
Orientačné/súpisné číslo: 897
Názov obce: Nižná
PSČ: 027 43
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907844663
Orientačné/súpisné číslo: hucik.exekutor@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Karol Ondruš
IČO/Dátum narodenia: 02.05.1967
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Palúčanská
Orientačné/súpisné číslo: 65/613
Názov obce: Liptovský Mikuláš
PSČ: 031 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 385EX 97/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 385EX 97/22, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - IČO: 35937874 povinný Karol Ondruš, nar. 02.05.1967 exekučný titul č. 2124021613 vydaného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - IČO: 35937874, sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.