Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Vilim
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Turzovka- Stred 300, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1993
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu: A.Bernoláka 6, 03401 Ružomberok
Kotakt na správcu : broz@judrbroz.sk
Spisová značka správcovského spisu : 9OdK/35/2022/S1490
Spisová značka súdneho spisu : 9OdK/35/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michal Brož správca so sídlom kancelárie: A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok, v konkurznej veci dlžníka Michal Vilim, nar. 25.05.1993, trvale bytom Turzovka - Stred 300, 023 54 Turzovka, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku, ktorý bol zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty- bez majetku.

V Ružomberku dňa 10.05.2022

JUDr. Michal Brož, správca