Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Korineková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Moldavská 1165/33, 04011 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1980
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu: Ing. Kožucha 8, 05201 Spišská Nová Ves
Kotakt na správcu : +421918931021, spravca@advokathric.eu
Spisová značka správcovského spisu : 32OdK/52/2022 S1886
Spisová značka súdneho spisu : 32OdK/52/2022
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 14.03.2022, sp.zn. 32OdK/52/2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Silvia Korineková, narodená: 15.07.1980, bytom: Moldavská 1165/33, 040 11 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 54/2022 zo dňa 18.03.2022.

V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca oznamuje veriteľom, že ku dňu 14.05.2022 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.

Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 166i ods. 1 ZKR).

Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Správca týmto vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.

 

V Spišskej Novej Vsi dňa 10.05.2022

JUDr. Ivan Hric/správca