Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašek Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Veľké Kozmálovce 1, 93521 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1970
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu: Hadovská cesta 870, 94501 Komárno
Kotakt na správcu : pinter@akpinter.sk, 0905 661 269
Spisová značka správcovského spisu : 31OdK/87/2022 S293
Spisová značka súdneho spisu : 31OdK/87/2022
Druh podania : Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : Ján Jašek, narodený 12.04.1970, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce ( ďalej len „Dlžník“), oznamujem že, Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31OdK/87/2022 – 17 zo dňa  04.05.2022 vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, značka S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku  89/2022  dňa 10.05.2022. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na  prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované  a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

 

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy Ján Jašek, narodený 12.04.1970, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce  (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra 31OdK/87/2022 – 17 on date 04.05.2022 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published on 10.05..2022. The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika.. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.