Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035887
Súdny exekútor: JUDr. Peter Kohút
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Mičinská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 35
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/4142042*4,4147285
Orientačné/súpisné číslo: exekutorskyurad.pk@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Miroslav Kliment
IČO/Dátum narodenia: 10.09.1974
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Imatra
Orientačné/súpisné číslo: 2445/7
Názov obce: Zvolen
PSČ: 96001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 83EX 145/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 83EX 145/22 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.12Csp/28/2019 zo dňa 21.02.2020, vykonateľný 20.05.2020 (Exekučný titul priznáva nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.), ktorý vydal Okresný súd Zvolen; rozhodnutie súdu č.12Csp/28/2019 zo dňa 21.05.2020, vykonateľný 08.07.2020, ktorý vydal Okresný súd Zvolen a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6122229176, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 11.02.2022 proti povinnému: Miroslav Kliment, Imatra 7/2445, Zvolen, nar. 10.09.1974 v prospech oprávneného: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, 750 09 Paríž, IČO: 54209790 (zastupuje zákonný zástupca: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,pobočka zahr.banky, Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO: 47258713) zast. Advokátska kancelária JUDr. Marek Czompoly, s.r.o., Ventúrska 16, 811 01 Bratislava, IČO: 47234547 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.