Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028003
Spisová značka: 2K/39/2017
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TENADA TREND, s.r.o., so sídlom 962 12 Detva, ul. Záhradná 859/9, IČO: 36 647 519, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I. Solutions k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 11470/S, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Rozhodnutie: P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 (SR - Daňový úrad Banská Bystrica) na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Zmluvy o postúpení daňových a colných nedoplatkov č. 1/2021 zo dňa 16. 11. 2021 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 60,- Eur, vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 5/1
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Autor
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.05.2022
Mgr. Zuzana Antalová,
Dlžník
Názov : TENADA TREND s.r.o.
IČO : 36647519
Adresa : Záhradná 856/9, Detva 96212 Slovenská republika
Subjekt konania
Názov : TENADA TREND s.r.o.
IČO : 36647519
Adresa : Záhradná 856/9, Detva 96212 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : TENADA TREND s.r.o.
IČO : 36647519
Adresa : Záhradná 856/9, Detva 96212 Slovenská republika
Názov : Martin Boďa
IČO :
Adresa : Ulica železničná 187/18, Lučenec 98401 Slovenská republika