Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035624
Súdny exekútor: JUDr. Robert Rychtarčík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: 1. Mája
Orientačné/súpisné číslo: 223/25
Názov obce: Poprad
PSČ: 05801
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 052/7765818
Orientačné/súpisné číslo: robert.rychtarcik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dominik Lacko
IČO/Dátum narodenia: 13.06.2001
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Nový Dvor
Orientačné/súpisné číslo: 19/19
Názov obce: Veľká Lomnica
PSČ: 059 52
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 145EX 155/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 145EX 155/22 oprávnený: Inkásareň s.r.o., Bratislava povinný: Dominik Lacko, Nový Dvor 19/19, 059 52 Veľká Lomnica, nar. 13.06.2001, exekučný titul č. 6Csp/53/2021 zo dňa 04.08.2021 vydaného Okresným súdom Kežmarok konanie sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa 61b ods.3 exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.