Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • X035652
Súdny exekútor: Mgr. Ing. Olga Hlucháňová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám.A. Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 25/30
Názov obce: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 042 4325318
Orientačné/súpisné číslo: olga.hluchanova@zoznam.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Čerstvá zelenina s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 50952986
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Košovská cesta
Orientačné/súpisné číslo: 28
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 56EX 748/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 56EX 748/2021 vedenom v prospech oprávneného BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-nové Mesto, IČO: 47967692, zast. JUDr. Oskar Chnápko, advokát, Komenského 3, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45018201, proti povinnému Čerstvá zelenina s.r.o., Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza, IČO: 50952986, na základe exekučného titulu č. 13Up/1108/2021 zo dňa 12.08.2021, vydaného Okresným súdom Banská Bystrica sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému na žiadnu adresu v lehote do 3 mesiacov od začatia exekúcie. Z toho dôvodu sa upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods. 3 Exekučného poriadku doručuje povinnému oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.