Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 92/2022
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 13.5.2022
  • Značka:
  • K028144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Šamu
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1968
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu: L.Kassáka 8, 94001 Nové Zámky
Kotakt na správcu : 0948097397, szaboova.spravca@lupareal.sk
Spisová značka správcovského spisu : 28OdK/44/2022
Spisová značka súdneho spisu : 28OdK/44/2022
Druh podania : Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S 1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: .: 28OdK/44/2022 zo dňa 28.02.2022  ustanovená za správcu majetku dlžníka  Gabriel Šamu, nar. 11.10.1968, bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove.

        (ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“

V zmysle ust. § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Gabriel Šamu, nar. 11.10.1968, bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove  končí.

 

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka .: Gabriel Šamu, nar. 11.10.1968, bytom Okoličná na Ostrove 378, 946 33 Okoličná na Ostrove pod sp. zn.: 28OdK/44/2022 zrušuje.

 

V Nových Zámkoch 10.05.2022

JUDr. Zuzana Szabóová, správca