Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • K063432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Varga Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: L. Novomeského 773 / 4, 92701 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1965
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu: Royova 9, 92101 Piešťany
Kotakt na správcu : jana.petrovlaiferov@gmail.com, 0903 454 509
Spisová značka správcovského spisu : 26OdK/239/2021 S1505
Spisová značka súdneho spisu : 26OdK/239/2021
Druh podania : Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty dlžníka Vladimíra Vargu, nar. 19.09.1965, trvale bytom L. Novomeského 773/4, 927 01 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Vladimír Varga, IČO: 43 982 280, s miestom podnikania L. Novomeského 773/4, 927 01 Šaľa, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 26, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra (ďalej len „dlžník“) oznamuje, že dňa 22.11.2021 zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 81363 Bratislava, IČO: 30 807 484 doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

P.č.pohľ

Istina v EUR

Úroky v EUR

Úroky z omeškania v EUR

Náklady z uplatnenia v EUR

Celková suma v EUR

Právny dôvod vzniku pohľadávky

3/1

5.890,08

 

 

 

5.890,08

Výpis z informačného systému Sociálnej poisťovne – poistné SZČO.

Poistné na sociálne poistenie podľa zák. zák. č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov za 7/2016-1/2021 v sume 5.890,08 EUR

 

V Piešťanoch dňa 22.11.2021                                                                                              

Mgr. Jana Petrášová Laiferová

Konkurzný správca dlžníka Vladimír Varga