Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 226/2021
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 25.11.2021
  • Značka:
  • X072108
Súdny exekútor: JUDr. Peter Šimko
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Slnečnicová
Orientačné/súpisné číslo: 1
Názov obce: Rovinka
PSČ: 90041
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: +421951344753
Orientačné/súpisné číslo: peter.simko@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Zuzana Mihalovičová
IČO/Dátum narodenia: 26.06.1976
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Hnilecká
Orientačné/súpisné číslo: 17/5029
Názov obce: Bratislava-Vrakuňa
PSČ: 82107
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 167EX 412/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
V exekučnom konaní 167EX 412/21 vykonávanom na základe exekučného titulu rozhodnutie súdu č.52Csp/105/2020 zo dňa 16.12.2020, vykonateľný 20.03.2021 (Rozsudok), ktorý vydal Okresný súd Bratislava II; rozhodnutie súdu č.52Csp/105/2020 zo dňa 28.04.2021, vykonateľný 14.06.2021 (Uznesenie), ktorý vydal Okresný súd Bratislava II a na základe poverenia na vykonanie exekúcie č. 6121442125, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.08.2021 proti povinnému: Zuzana Mihalovičová, Hnilecká 17/5029, Bratislava-Vrakuňa, nar. 26.06.1976 v prospech oprávneného: Inkasáreň s. r. o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35777974, DIČ: 2020233171 zast. Mgr. Zuzana Bírová advokát, Americká 2, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30849837 sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo upovedomenie o začatí exekúcie doručiť povinnému do troch mesiacov od začatia exekúcie, preto sa upovedomenie o začatí exekúcie doručí povinnému v zmysle § 61b ods. 3 Exekučného poriadku účinného od 1.4.2017 oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia v Obchodnom vestníku.